Technologická agentura České republiky (TAČR)

 Technologická agentura ČR je organizační složkou státu, která byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 130/2009 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Zajišťuje přípravu a realizaci programů aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby státní správy, veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu projektů a zadávání veřejných zakázek. Technologická agentura ČR centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje.

 

Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV)

 Národní agentura pro zemědělský výzkum zajišťuje národní dotace  projektů výzkumu a vývoje financovaných z účelových prostředků Ministerstva zemědělství. Financované projekty jsou z oblasti zemědělského, potravinářského, lesnického a vodohospodářského výzkumu. V současné době jsou Ministerstvem zemědělství podporovány projekty probíhající v programu ZEMĚ. Jedná se o program aplikovaného výzkumu na období let 2017 – 2025.

  

Horizont 2020

 Program HORIZONT 2020 je rámcový program pro výzkum a inovace EU, platný pro období 2014 až 2020. Navazuje na rámcové programy pro výzkum, které vyhlašuje EU od roku 1980. Program HORIZONT 2020 klade důraz na podporu inovací u malých a středních podniků. Mezi hlavní charakteristiky H2020 patří „focus areas“, což jsou oblasti, na které by měly být soustředěny finanční a lidské zdroje napříč společenskými výzvami tak, aby došlo k maximálnímu využití existujících výzkumných kapacit , zvýšení šancí k dosažení průmyslového řešení a současně k implementaci hlavních politických iniciativ. Velký důraz je kladen na vědeckou excelenci, inovace, společenský dopad, účast malých a středních podniků a na spolupráci mezi týmy v rámci EU a mimo ni.

 

Program rozvoje venkova (PRV)

 Program rozvoje venkova je zaměřen na obnovu, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura. Horizontální prioritou je předávání znalostí a inovací formou vzdělávacích aktivit a poradenstvím a spolupráce v oblasti zemědělství a lesnictví.

 

Smluvní výzkum

 Smluvní výzkum představuje výzkumnou činnost realizovanou na objednávku podniku, který stanoví podmínky výzkumu (smluvní zadání), je vlastníkem výsledků výzkumných činností a nese riziko neúspěchu.

 

 

 

logo