• Vliv účinků vybraných krmných fytoaditiv na jakostní parametry masa vykrmovaných kuřat

            - IGA TP 2/2020            

            - termín ukončení: 1. 2. 2020 až 31.12.2021

            - řešitel: Ing. Ondřej Šťastník, Ph.D.

   - více o projektu

Cílem projektu je studovat vliv vybraných fytoaditiv a selenu na parametry výkrmu, metabolismus, výtěžnost a jakost (barvu, strukturu a senzorickou jakost) hlavních výsekových částí vykrmovaných kuřat. Získané výsekové části kuřat aplikovat do výrobku a sledovat, zda fytoaditiva negativně neovlivní senzorickou jakost a údržnost výsledného masného výrobku.        

  • Porovnání dopadu klimatické změny na rostliny s C3 a C4 cyklem fotosyntézy využívaných ve výživě hospodářských zvířat

            - IGA 2018-tym001           

            - termín řešení: 2018 - 2019

            - řešitel: doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D. → ukončený

 

  • Fluorescenční in vivo zobrazování rostlin 

            - IGA TP 1/2017            

            - termín řešení: 1.3.2017 až 31.12.2018 → ukončený

            - řešitelka: Ing. Lenka Urbánková

V rámci projektu budou zavedeny metody pro přípravu modelových látek -- fluorescenčních molekul, nanomateriálů a bakterií. Takto vytvořené fluorescenční materiály budou aplikovány do rostlin a sledovány za využití fluorescenční mikroskopie a in vivo zobrazovacího systému. Hlavním cílem projektu je analyzovat parametry in vivo zobrazovací technologie (např. citlivost, rozlišení, optimální vlnová délka emise, aj.) pro monitorování distribuce fluoroforů o různých vlastnostech (velikost, náboj, aj.) rostlinným systémem.

        

  • Alternativní zdroje bílkovin ve výživě hospodářských zvířat

            - IGA TP 4/2017            

            - termín řešení: 1.3.2017 až 31.12.2018 → ukončený

            - garant: Ing. Iva Čáslavová

Projekt řeší problematiku zajištění bílkovinných krmiv pro hospodářská zvířata. Do pokusů budou zahrnuty druhy pískavice řecké seno, pohanka obecná a sója luštinatá. Další oblastí výzkumu bude ověření nároků na výživu rostlin, půdní podmínky a mikrobiologickou čistotu získaného materiálu. Během projektu bude optimalizována metoda stanovení fytoestrogenů. V průběhu projektu budou provedeny experimenty metodami in vitro a in vivo, které budou monitorovat využitelnost živin (zejména NL) z jednotlivých krmiv.

 

  • Analýza užitkovosti a chování hospodářských zvířat v závislosti na variabilitě teploty prostředí a možnosti eliminace jejího dopadu  

            - IGA TP 7/2017            

            - termín řešení: 1.3.2017 až 31.12.2018 → ukončený

            - řešitelka: Ing. Magdalena Přibilová

Cílem projektu je eliminovat tepelný stres u hospodářských zvířat pomocí krmivářských a technologických postupů.

  •   Nové poznatky v pěstování a využití ostropestřce mariánského (Silybum Marianum L.) v zemědělství  

            - IGA TP 1/2016            

            - termín řešení: 1.3.2016 až 31.12.2017 → ukončený

            - garant: doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D.

Hlavním cílem projektu je propojit jednotlivé obory při zkoumání léčivé rostliny ostropestřce mariánského (Silibum Marianum L.). Ostropestřec bude v prvé řadě studován z pohledu jeho výskytu na jednotlivých lokalitách vybraných krajů. Výsledkem tak bude ucelený přehled o jeho výskytu a podmínkách, ve kterých nejlépe profituje. Vznikne tak jedinečný materiál, který bude monitorovat agrotechnické nároky ostropestřce. Předložený projekt rovněž řeší výživu ostropestřce mariánského, zejména na úrovni stupňovaných dávek dusíku a síry a jejich vliv na výnosové a kvalitativní parametry. Dále budou zkoumány a inovovány stávající agrotechnické postupy a metody pro zvýšení výnosu ostropestřce mariánského. Budou hodnoceny nejen kvantitativní parametry, ale pozornost bude rovněž zaměřena na kvalitativní ukazatele nažek ostropestřce. Ostropestřec se vyznačuje silnými protizánětlivými a antioxidačními vlastnostmi. Má vliv zejména na správnou funkci jater. V krmném pokusu na laboratorních potkanech budou zkrmována semena a pokrutiny ostropestřce v různých hladinách. Výsledky krmného pokusu poskytnou základní informace o využití ostropestřce mariánského v zemědělské praxi. Díky propojení několika vědních oborů dojde ke komplexnímu výzkumu významné léčivé rostliny ostropestřce mariánského.

  •   Porovnání obsahu mykotoxinů v čerstvé píci vybraných druhů trav a jetelovin  

            - IGA IP 7/2017            

            - termín řešení: 1.3.2017 až 31.12.2017 → ukončený

            - řešitelka: Ing. Svatava Hueberová

    

  •   Vliv nanokomplexu selenu na antioxidační status organismu   

            - IGA IP 17/2017           

            - termín řešení: 1.3.2017 až 31.12.2017 → ukončený

             - řešitelka: Ing. Lenka Urbánková 

     

  •   Vliv konzervantů na obsah ergosterolu a mykotoxinů v silážích ze zavadlé píce trav a jetelovin   

            - IGA IP 31/2017            

            - termín řešení: 1.3.2017 až 31.12.2017 → ukončený

            - řešitelka: Ing. Lucie Kobalčíková 

    

  •   Vliv přídavku L-carnitinu na kvalitativní a kvantitativní ukazatele ejakulátu kanců plemene duroc   

            - IGA IP 34/2017            

            - termín řešení: 1.3.2017 až 31.12.2017 → ukončený

            - řešitelka: Ing. Magdalena Přibilová

 

  •   Vliv selenu na kvalitu rostlinné a živočišné produkce z pohledu zdravotní bezpečnosti   

            - IGA TP 2/2015 - úspěšně obhájený            

            - termín řešení: 1.3.2015 až 31.12.2016 → ukončený

            - hlavní řešitel: doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D.

Předkládaný výzkumný projekt ve svém řešení sjednocovalpohled na výživu zvířat. Projekt se zaměřoval na základní výzkum v otázce působení selenu na rostlinný i živočišný organismus - na komplexní řešení problémů ve vztahu ke zdraví rostlin a zvířat s přímou vazbou na užitkovost. Hlavní myšlenkou projektu bylo využití selenu z různých forem pro výživu rostlin a zvířat. Do pokusu byly zahrnuty rozdílné druhy pícnin (Trifolium pretense; Poa pratensis; Lolium perenne), u kterých byly mimokořenovou výživou testovány rozdílné zdroje selenu (seleničitan sodný; selenan a selen vázaný na cukerný nosič). Komplexnost projektu spočívala v dávkování nejen selenu rostlinným druhům, ale i zvířatům (drůbež, potkani). Také zde byl požit jako hlavní zdroj selenu seleničitan sodný; selenomethionin; selen vázaný na cukerný nosič. U rostlin i živočichů byl sledován vliv rozdílných forem selenu na jejich antioxidační status organismu, užitkovost a zdravotní stav. 

 

 

logo