• Vliv foliární aplikace selenu a zinku na kvalitativní a kvantitativní parametry pícnin a životního prostředí organismů na ně vázaných

             - TAČR Zéta      

             - termín řešení: 2020 - 2022

             - hlavní řešitelé: Ing. Denisa Kovářová, Ing. Marián Hýbl

             - více o projektu

Podle hypotéz, s nimiž pracují autoři projektu, budou vyvíjené porosty vykazovat vyšší stabilitu při výkyvech klimatu. Díky foliární aplikaci selenu bude podpořen antioxidační řetězec rostlin, a ty se tak budou moci efektivněji bránit patogenům. Tak dojde také ke zvýšení bezpečnosti krmiv vyráběných z těchto pícnin.

 • Využití ostropestřece mariánského ve výživě sportovních koní

             - TAČR Zéta TJ04000100      

             - termín řešení: 2020 - 2022

             - hlavní řešitelka: Ing. Hana Dočkalová

             - více o projektu

Cílem projektu je vyvinout inovační krmný doplněk s obsahem výlisků ostropestřece mariánského pro sportovní koně. Dlouhodobá fyzická aktivita u koní vede k poškození buněk jater, myokardu a svalů, dochází k narušení metabolismu apod. Výtažky ze semen S. mariannum mají prokazatelné hepatoprotektivní  účinky. Látky obsažené v semeni ostropestřece mariánského mají potenciální vliv na zmírnění nebo prevenci negativních důsledků fyzické zátěže na organismus, může být ovlivněn i energetický metabolismus během samotné fyzické zátěže. Doposud nebyl vědecky zkoumán vliv ostropestřece a fyzické zátěže sportovních koní. Pakliže bude prokázán pozitivní účinek na zdravotní ukazatele v souvislosti se snížením negativních důsledků stresu u sportovních koní, čímž je v důsledku ovlivněna sportovní výkonnost (z hlediska prevence nebo kompenzace), tato technologie může být rozšířena i do dalších odvětví výživy zvířat resp. i člověka. Výstupy projektu budou vycházet z experimentálního podávání ostropestřecových výlisků v krmné směsi, z technologicky nejvhodnější formy (dávka ostropestř. výlisků, stravitelnost silymarinu...) v korelaci s biochemickými parametry krve a to v závislosti na fyzické zátěži koní.

 • Snížení využívání zinku a antibiotik v chovech prasat pomocí inovačních fytoaditiv a jejich kombinací s dalšími přírodními látkami s antimikrobiálním účinkem 

             - TAČR Epsilon TH04030172        

             - termín řešení: 2019 – 2022

             - hlavní řešitel dílčího projektu: doc. Ing. Horký, Ph.D.

Cílem projektu je vytvořit revoluční produkt na bázi účinných rostlinných a dalších přírodních látek, které mohou být využity ve výživě hospodářských zvířat a budou mít obdobné účinky jako krmná antibiotika. Výsledný produkt bude šetrný k životnímu prostředí a nebude mít nežádoucí účinky pro živočišný organismus a koncového spotřebitele. Výrobek bude zaměřen na chovatele prasat. V tomto odvětví je aktuálně jedna z nejvyšších terapeutických potřeb zinku, která bude v roce 2022 na základě rozhodnutí Evropské komise zakázána. Krmná fytoaditiva tak významně přispějí ke zmírnění ekologické zátěže z pohledu vysokých dávek zinku v půdě. Bude kladen maximální důraz na využití potenciálního výrobku v zemědělské praxi.

 • Vývoj nové generace adaptogenních látek a nanotransportéru v krmivářství 

             - TAČR TREND FW01010053        

             - termín řešení: 2020 – 2025

             - hlavní řešitel dílčího projektu: doc. Ing. Horký, Ph.D.

Cílem projektu je vyvinout zcela unikátní kombinaci adaptogennů na bázi rostlinných látek. Revoluční přístup tkví ve využití polymerních nanotransportérů, které dopraví látku přesně na místo účinku (tenké střevo). Hospodářská zvířata jsou v dnešní době vystavena celé řadě stresových situací, které rapidně snižují užitkovost. Adaptogeny krizové situace dokáží překlenout, aniž by chovatel pocítil ovlivnění užitkovosti. Projekt dá vzniknout zcela novému produktu, který na tuzemském, ale i zahraničním trhu v takovéto podobě chybí. Zemědělství je velice progresivní odvětví. Je tedy nutné držet tempo vývoje zejména se zahraničními firmami. Využití nanotechnologií je výborným nástrojem, jak zajistit českým producentům krmných aditiv konkurenceschopnost.

 • Nanotransportéry monoglyceridů pro podporu diverzity střevního mikrobiomu drůbeže           

            - TAČR Zéta TJ02000325: 

            - termín řešení: 2019 – 2021

            - hlavní řešitel dílčího projektu: Ing. Sylvie Skaličková, Ph.D.

Cílem projektu je design nanočástic schopných modulace střevního mikrobiomu, jako perspektivní látky v post-antibiotické éře. Důraz bude kladen na jejich biodegradabilitu a netoxicitu v životním prostředí. Navrhovaný výzkum je zaměřen na syntézu chitosanové polymerní nanoklece s efektivní vstřebatelností monoglyceridů do cílové tkáně tenkého střeva. Získaný nanomateriál předpokládáme implementovat do výživy brojlerů s akutním infekčním onemocněním pro potlačení patogenní mikroflóry. S řešením projektu souvisí i rozvoj a uplatnění lidského potenciálu vytvořením pracovních úvazků vědce, kterým získané zkušenosti pomohou zvýšit konkurenceschopnost na trhu práce. V neposlední řadě členové řešitelského kolektivu přispějí k rozvoji aplikovaného výzkumu nanotechnologií v živočišné prvovýrobě.

 • Inovace postupů zakládání smíšených kultur vojtěšky seté za účelem zvýšení kvality půdy a výroby zdravotně bezpečné píce           

            - TAČR Epsilon TH04030258 

            - termín řešení: 2019 – 2022

            - hlavní řešitel dílčího projektu: prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.

Hlavním cílem projektu je navrhnout postup zakládání smíšené kultury vojtěšky seté při současné aplikaci inokulantů a navrhnout technické řešení zapravení inokulantu do půdy s důrazem na zachování životaschopnosti použitých kultur mikroorganismů. Smíšené kultury vojtěšky seté umožní získání biomasy s vyváženým podílem bílkovinných a energetických komponent. Silážovaná biomasa bude bohatá na dusíkaté látky, zvýšení obsahu energie prostřednictvím travní komponenty umožní zajistit výrobu nejenom kvalitních, ale také zdravotně bezpečných krmiv, kdy zejména v případě silážování vojtěšky je rizikem tvorba biogenních aminů. Navazujícím cílem projektu je přispět ke snížení dopadů klimatické změny (stabilizace produkce), zvýšení úrodnosti půd a snížení potřeby dusíkatých hnojiv při výrobě píce.

 • Pokročilé materiály jako nástroj eliminace mykotoxinů v krmivářství 

             - TAČR Zéta TJ02000062        

             - termín řešení: 2019 – 2021

             - hlavní řešitel dílčího projektu: doc. Ing. Horký, Ph.D.

    - více o projektu

Cílem projektu je vyvinout inovační absorbent mykotoxinů, na bázi aktivovaného a čištěného jílu, který se bude vyznačovat vysokou afinitou k hospodářsky významným mykotoxinům. Výsledný produkt bude určen pro monogastrická zvířata – prasata. Cílem projektu je rovněž zvýšit konkurenceschopnost českého zemědělství.

 • Využití moučných červů ve výživě zvířat 

             - termín ukončení: 2021

             - hlavní řešitel dílčího projektu: Ing. Ondřej Šťastník, Ph.D.

             - více o projektu 

Hlavním cílem projektu je zařadit podíl produktů z moučných červů (larvy potemníka moučného Tenebrio molitor) do krmné dávky zvířat (brojlerů a nosnic) ve formě konkrétní krmné směsi.

                      
 • Nanoabsorbenty mykotoxinů v krmivářském průmyslu
          - TAČR Epsilon TJ01000116        

             - termín řešení: 2018 – 2019 → ukončený

             - hlavní řešitel dílčího projektu: doc. Ing. Horký, Ph.D.

Cílem projektu je vyvinout zcela novou  formu nanoabsorbentu mykotoxinů. V prvním roce řešení (1-12 měsíc) bude optimalizována metoda syntézy uhlíkatých nanočástic afinitou k vybraným mykotoxinům. Ve druhém roce (13-24 měsíc) bude nanoabsorbent mykotoxinů testován metodou in vivo, tak aby bylo možné finální produkt využít ve výrobních podmínkách. Projektem přispějeme k naplnění cíle programu Zéta a to konkrétně Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů. Projekt se ve své podstatě zabývá rozšířením materiálové základny pomocí pokročilých nanomateriálů (3.1.4.). Projekt má přímou vazbu na priority národního výzkumu, konkrétně se jedná o rozšíření materiálové základny o vývoj nových produktů pomocí nanotechnologií (3.2.3.) a zlepšení zdravotního stavu populace České republiky (3.5.).

 • Komerční využití nanoabsorbentů mykotoxinů ve výživě zvířat  

             - TG02010074            

             - termín řešení: 2017 - 2018 → ukončený

             - hlavní řešitel dílčího projektu: Ing. Iva Čáslavová

Nanoabsorbenty mykotoxinů jsou uhlíkové nanočástice a mikročástice (ve tvaru tubusů, fullenerů nebo grafenu), které jsou na základě rozdílné polarity schopné vázat mykotoxiny, zejména aflatoxiny a některé skupiny ochratoxinů. Tím zabraňují jejich škodlivému účinku na zdravotní stav, produkci a reprodukci hospodářských zvířat a následně také ohrožení kvality a zdravotní bezpečnosti živočišných produktů.

 • Komplexní hnojivo obohacené nanoselenem pro zvýšení nutriční hodnoty krmiv

             - TG02010074          

             - termín řešení: 2016 - 2017 → ukončený

             - hlavním řešitelem dílčího projektu: prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.

Komplexní hnojivo pro rostliny je založeno na dodání základních mikro a makroprvků (P, K, Ca, Mg ) a dusíku. Přidaná hodnota hnojiva je založena na dodání nanoselenu. Jedná se o novou technologii výroby organického selenu založené na využití pokročilých nano a mikromateriálů. Jde o inovační technologii, kterou v současné době využívaná mnoho průmyslových odvětví (např. lékařství, těžební a potravinářský průmysl). V současné době se nanotechnologie pomalu propracovávají rovněž do zemědělství. Vzhledem k tomu, že obsah selenu v půdách ČR je jeden nejnižší v EU a selen je esenciálním prvkem pro zdraví všech organismů nabývá suplementace selenem na významu.

 

 

logo