Vliv foliární aplikace selenu a zinku na kvalitativní a kvantitativní parametry pícnin a životního prostředí organismů na ně vázaných

 

Hlavní myšlenkou bylo propojení pícninářského sektoru s problematikou opylovatelů tak, aby mohla být na trh uvedena druhově bohatá směs trav, jetelovin a bylin se specifickou metodikou ošetřování, která, krom přínosů pro krmivovou základnu, bude představovat zejména přínos pro ekosystém, v němž se nachází. 

Podle hypotéz, s nimiž pracují autoři projektu, budou vyvíjené porosty vykazovat vyšší stabilitu při výkyvech klimatu. Díky foliární aplikaci selenu bude podpořen antioxidační řetězec rostlin, a ty se tak budou moci efektivněji bránit patogenům. Tak dojde také ke zvýšení bezpečnosti krmiv vyráběných z těchto pícnin. V testovaných směsích bude použit vysoký podíl rostlin vázající dusík, což spolu s efektem foliární výživy povede k lepšímu zapojení porostu, zmohutnění kořenové soustavy a zvýšení organické hmoty v půdě, čímž se zvýší celková vododržnost, bonita a atraktivita stanoviště pro edafon a zároveň dojde ke zvýšení protierozních a protipovodňových funkcí krajiny. Vysoké zastoupení kvetoucích dvouděložných rostlin zajišťuje opylovatelům kontinuální snůšku pylu i nektaru a druhovou bohatost pylu (tedy i esenciálních aminokyselin, vitaminů, fenolických látek a mikrobioty nutné pro optimalizaci životaschopnosti a imunity hmyzu). Aplikace mikroelementů vede k fortifikaci nektaru a pylu selenem a navýšení jejich antioxidační aktivity. Navíc aplikace zinku zvyšuje míru tvorby nektaru. Nově vyvinutá směs bude tedy přínosná nejen pro včely, motýly, ale i jiné druhy bezobratlých. Začleněním směsi do krajiny se podpoří tvorba krajinné mozaiky, na níž navázaná společenstva hmyzu, ptactva i drobné zvěřeza jišťují cenné ekosystémové služby. Směs se tak bude podílet na stabilizaci trofických sítí ekosystému a sníží riziko přemnožení jednotlivých potencionálně škodlivých druhů.

Z uvedeného vyplývá, že projekt nakonec nabyl multidisciplinárních rozměrů, a proto se do něj záhy zapojili i odborníci z Ústavu agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin, Ústavu biologie rostlin a také partneři z komerční sféry, konkrétně firma Agrostis Trávníky, s.r.o. a Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Výzkum a vývoj startuje už tento měsíc a v následujících 2 letech proběhne několik etap od nádobových pokusů přes maloparcelkové pokusy až po poloprovozní podmínky.

Pro ošetřování budou zvoleny různé dávky a kombinace foliárně aplikovaného selenu a zinku. Design hodnocení stanovišť je jednotný na všech stanovištích. Jedinou výjimku tvoří nádobový pokus, který bude probíhat bez přístupu opylovatelů, aby nedošlo ke zkreslení úrovně nektarodárnosti rostlin. Avšak pro co nejvěrnější simulaci přirozených stanovištních podmínek se zde počítá s inokulací běžně se vyskytujících heterotrofních patogenů, které odpovídají sledovanému biomu. Biodiverzita se stanoví z návštěvnosti divoce žijících i chovaných opylovatelů. Atraktivita stanoviště pro opylovatele bude, krom návštěvnosti, hodnocena zjištěním nektarodárnosti, cukernatosti a stanovením cukerné hodnoty, antioxidační aktivity a obsahu selenu a zinku v nektaru. U všech stanovišť budou průběžně probíhat také fytocenologická hodnocení a hodnocení bonity půdy (vlhkost, podíl organické hmoty, obsah selenu a zinku). Pícniny pak budou podrobeny fytopatologickému hodnocení, kdy se určí stupeň a druh napadení a také přítomnost mykotoxinů deoxynivalenolu, zearalenonu a aflatoxinu. Dále se určí nutriční hodnota pícnin, jejich antioxidační aktivita a obsah selenu a zinku.

Autoři tento projekt vnímají jako první krok v dlouhé sérii projektů, které postupně povedou k mnoha inovacím v oblasti osiv, výživy rostlin a managementu druhově bohatých směsí. V následujících letech se spolu s komerčními partnery zaměří například na vývoj intravilánových osevních směsí, fortifikovaných potravin a půdních stimulátorů.

       

 

 

 

logo