logo              Zemědělská 1, 61300 Brno

              Telefon: +420 545 133 074, +420 545 133 167
               

               Vedoucí: doc. Bc. Ing. Ondřej Šťastník, Ph.D.

               E-mail: ondrej.stastnik [at] mendelu.cz

Informace o našem pracovišti v Brně


Ústav výživy zvířat a pícninářství (222) zajišťuje pedagogicko-vědeckou činnost v oblasti výživy zvířat a jejího vlivu na kvalitu živočišných produktů, včetně technologie výroby, konzervace, skladování a úpravy krmiv, krmivářského poradenství, výživy zvířat v ekologickém zemědělství a v oblasti pícninářství a trávníkářství.

Pracoviště zajišťuje výuku v české a anglickém jazyce na všech stupních (bakalářském, magisterském i doktorském) studia Agronomické fakulty a vybraných předmětů taktéž na ostatních fakultách.

 

Ústav nabízí v rámci bakalářského a navazujícícho magisterského studia program Zemědělské inženýrství ve dvou specializacích (Agrobyznys a Zemědělské inženýrství). Tento program je možné studovat i v anglickém jazyce pod názvem General Agriculture. Studiem Zemědělského inženýrství absolvent získá komplexní přehled o technologických postupech a ekonomických aspektech pěstování rostlin, chovu hospodářských zvířat, využívání jejich produkčního a mimoprodukčního potenciálu i znalosti základních ekonomických principů podstatných pro úspěšné podnikání.

V rámci magisterského studia zaštiťuje studijní program Krmivářství. Absolventi oboru krmivářství jsou připraveni pro práci v zemědělské prvovýrobě, v krmivářském průmyslu, v obchodě s krmivy a krmnými aditivy, ve státní kontrole, ve výzkumu, ve školství, pro samostatnou podnikatelskou činnost a zejména pro práci v poradenských službách. O větší počet absolventů je trvalý zájem.

 

V rámci programu celoživotního vzdělávání pořádá ústav kurzy pro krmiváře, poradce a specialisty - pracovníky zemědělské praxe, kteří se speciálně zabývají problematikou výroby krmiv, konzervací krmiv, skladováním a manipulací s krmivy a nebo technikou krmení jednotlivých druhů a kategorií hospodářských zvířat. Společně s Institutem celoživotního vzdělávání je také organizován třísemestrový kurz Trávníky a městská zeleň.

 

Výroční zprávy o činnosti ústavu ke stažení naleznete na zde.

Výzkumná pícninářská stanice ve Vatíně

Ústav disponuje i zázemím pro zejména maloparcelkové pokusnictví v podobě výzkumné stanice v obci Vatín v oblasti Českomoravské vrchoviny. Slouží na výuku studentů v podobě účasti na terénních cvičeních a řešení svých závěrečných prací, ale i pro účely pokusnictví v rámci národních i mezinárodních projektů. 

Ve dvouletých intervalech je také organizován polní den MendelGrass, kdy jsou brány výzkumné stanice otevřené i pro veřejnost.

O její bohaté historii si můžete přečíst i článek na toleti.cz.