Vědecko-výzkumná činnost Ústavu výživy zvířat a pícninářství je jednou z jeho nejdůležitějších složek. Projektové působení v mezinárodním, národním i regionálním měřítku zabezpečuje přenos výsledků výzkumu do praxe.

Horizon 2020 (H2020)

Horizon 2020 a jeho nástupce, Horizon Europe jsou rámcové programy pro výzkum a inovace EU. Velký důraz je kladen na vědeckou excelenci, inovace, společenský dopad, účast malých a středních podniků a na spolupráci mezi týmy v rámci EU a mimo ni.

Řešené projekty

 

Česká rozvojová agentura (ČRA)

ČRA soustředí aktivity na nejchudší a zvláště zranitelné skupiny obyvatel v chudých zemích a zlepšuje jejich podmínky pro důstojný život.

Řešené projekty

 

Technologická agentura České republiky (TAČR)

TAČR zajišťuje přípravu a realizaci programů aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby státní správy, veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu projektů a zadávání veřejných zakázek.

Řešené projekty

 

Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV)

NAZV zajišťuje národní dotace projektů výzkumu a vývoje financovaných z účelových prostředků Ministerstva zemědělství. Financované projekty jsou z oblasti zemědělského, potravinářského, lesnického a vodohospodářského výzkumu.

Řešené projekty

 

Program rozvoje venkova (PRV)

PRV je zaměřen na obnovu, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura.

Řešené projekty

 

Smluvní výzkum

Smluvní výzkum představuje výzkumnou činnost realizovanou na podnět podniku, který stanoví podmínky výzkumu. Výstupem může být zdokonalení procesů, změna stávajících metodik nebo vývoj produktu pro účely soukromého sektoru.

Řešené projekty

 

Interní grantová agentura (IGA)

IGA je interním programem MENDELU pro podporu výzkumné činnosti začínajících a mladých vědců, zejména doktorandů pod vedením zkušených mentorů. Zpravidla je určena na financování závérečných prací a výzkumu menšího rozsahu než národní grantové programy.

Řešené projekty